Small Poinsettia - white

$68.00

Measures 4.5x4.5 on 13M